مدیریت، نظارت و همیاری فنی

به منظور اجراي اين نقش بسيار مهم و اساسي ، شركت پارس صنعت  از همياري كادر با تجربهاي در زمينه آزمايش و راه اندازي تاسيسات بر خوردار بوده و آماده است متخصصين  خودرا قبل از اتمام پروژه به كارگاه اعزام دارد تا  مقدمات كار آزمايش و راه اندازي را تهيه كرده و روشهاي لازم را تعيين نمايند 

آنچه در قالب اين خدمات معمولاً  ارائه ميشود ، فهرست وار به ترتيب ذيل خواهد بود:

  • تهيه دستور العملها و آزمايشها
  • كنترل و حصول اطمينان نسبت به آمادگي دستگاهها
  • تهيه دستور العمل وروشهاي راه اندازي
  • كنترل و حصول اطمينان نسبت به آزمايشهاي انجام گرفته در طول مدت عمليات اجرايي و نصب
  • كنترل تجهيزات ايمني و حصول اطمينان نسبت به كارايي آنها قبل از راه اندازي
  • نظارت بر آزمايشهاي پيش راه اندازي
  • نظارت بر آزمايشهاي راه اندازي و تهيه طرحهاي اصلاحي در صورت لزوم
  • ترتيب برنامه هاي آموزشي براي افراد وكادر فني كارفرما در طول دوران آزمايش و راه اندازي