خدمات فنی

مجموعه خدمات فني زير بطور مداوم و مستمر در طول اجراي پروژه نياز خواهد بود

  • مهندسي پيمانها
  • برنامه ريزي و كنترل پيشرفت
  • برآورد و کنترل هزینه
  • تدارکات کالا و تجهیزات
  • بازرسی فنی کارخانه ای