خدمات ساخت و نصب

درمرحله اجراي عمليات ساخت و نصب ، شركت پارس صنعت  آماده است تا خدمات مديريت ، مهندسي و نظارت كارگاهي را  راساً  همگام و در كنار گروه نظارت كارفرما عهده دار شود .

مديران و ناظران اجرايي شركت پارس صنعت  از افراد و مهندسين با تجربه اي انتخاب شده اند كه در گذشته كارايي و توان تخصصي خود را در خدمات گوناگون  مربوط  به  اين  مرحله از پروژه ها به ثبوت رسانيده اند .

مديران مزبور علاوه بر اعمال نظارت بر چگونگي اجراي پروژه، سهم حساس و تعيين  كننده اي نيز در هماهنگي امور قراردادها   ( فيمابين كارفرما و پيمانكاران ) به عهده دارند .

اهم مسئوليت هاي مديران در اين مرحله به شرح ذيل است :

  • پيگيري و نظارت بر عمليات اجرايي پيمانكار بر طبق شرح كار پروژه
  • ارزیابی برنامه زمانبندی عملیات اجرایی
  • بررسي وپيگيري عمليات بر طبق برنامه مسير بحراني
  • اعمال نظارت دقيق در رعايت استاندارها و مشخصات فني
  • حصول اطمينان نسبت  به مطلوبيت اجراي عمليات
  • حصول  اطمينان نسبت به رعايت مقررات و ملاحظات ايمني
  • حل و فصل پاره اي از موارد اختلاف در تفسير قراردادها

با استفاده از كادر فني خود و بهره گيري از افراد واجد صلاحيتي كه در دسترس ميباشند، شركت پارس صنعت قادر است كادر اجرايي مورد نياز پروژه ها را سازماندهي و بسيج نمايد .