نرم افزاری

شركت پارس صنعت در كليه زمينهاي مهندسي و نقشه‌كشي مجهز به انواع بسته‌هاي نرم‌افزاري به شرح ذيل مي باشد:

 

واحد مرتبط

نام نرم افزار

واحد عمومي

MICROSOFT OFFICE

واحد طراحی و مكانيك

AUTO CAD 2009

CATIA VN8

SOLID WORK 2009

MECHANICAL DESKTOP 6

TANK 2.55

PRO ENGIEENR

واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

MS PROJECT

PRIMAVERA INTERPRISE

واحد اتوماسيون و برق

EPLAN  ELECTRIC P8

EPLAN CABINET

HSPICE

SIMATIC MANAGER

ORCAD

ALTIUM  DESIGNER

کنترل کیفی آماری

MINI TAB 14

واحد اتوماسيون و برق-واحد طراحي و مكانيك

MATLAB

واحد سازه و سیویل

SAP 2000

SAFE

AUTOCAD