تجهیزات کامپیوتری

شركت پارس صنعت از تجهيزات كامپيوتري مناسبي جهت انجام خدمات مهندسي بر خوردار مي باشد وبا توجه به فراهم نمودن كامپيوترهاي مطابق نياز مهندسين خود توانسته است به ازاء هر كارشناس و كارمند ارشد خود حداقل يك كامپيوتر با توانمنديهاي روز را در شركت مورد استفاده قرار دهد .

 

ملحقات جانبي

 

كامپيوتر

 

  تجهيزات

نوع كامپيوتر

HP 1320-Plotter

PENTIUM 4

HP 1102-Plotter

 Core I7

HP 3050-Plotter

 

HP-7110-Plotter

 

HP 1522-Plotter

 

PANASONIC FLB802