تجهیزات کارخانجات

با توجه به تسهيلات موجود ، شركت پارس صنعت قادر به انجام كليه خدمات مهندسي ، خدمات طراحي و كارگاهي مورد نياز در پروژه هاي صنعتي مي باشد .