اخبار

نفر-برتر-5sدر اجراي نظام آراستگي، جناب آقاي ابراهيم علي مرادي به عنوان فرد برگزيده در كارخانه شماره يك انتخاب و برنده تور دو روزه شهر تاريخي اصفهان به همراه خانواده...
مسابقات-نقاشيبرگزاري مسابقه نقاشي با موضوع " عيد مبعث " با حضور فرزندان پرسنل شركت پارس صنعت به پايان رسيد و هيات داوران اسامي برندگان اين مسابقات و جوايز دريافتي...