در اجراي نظام آراستگي، جناب آقاي ابراهيم علي مرادي به عنوان فرد برگزيده در كارخانه شماره يك انتخاب و برنده تور دو روزه شهر تاريخي اصفهان به همراه خانواده شدند.