پوست کنی (گوسفندی)

درايستگاه پوست كني گوسفندي پوست لاشه توسط دستگاه پوست كني جدا شده و به درون شوت مربوطه هدايت مي گردد.لازم به ذكر است كه بادي كه در ابتداي عمليات كشتار به پاي لاشه وارد شد ، در تسريع عمليات پوست كني مفيد مي باشد.