پوست کنی (گاوی)

قبل از عمليات پوست كني ، عمليات باز كردن پوست از پايين و به صورت دستي انجام مي پذيرد و سپس پوست دام را به وسيله ي دستگاه پوست كني به شرح ذيل از لاشه جدا مي كنند.

1.  لاشه را موازي با غلتك پوست كني متوقف مي كنيم .

2. دو لبه ي پوست لاشه را از بالا به زنجير غلتك متصل مي كنيم.

3. دست هاي لاشه به دو سر زنجير گيرانداز بسته و ميله آن را درون گيرانداز قرار مي دهيم .

4.دو اپراتور در دو طرف لاشه توسط پلاتفرم هاي مربوطه از كنار ، توسط چاقو در كندن پوست كمك مي كنند.

5. غلتك از بالا به پايين هدايت مي گردد،‌اين كار توسط اهرم برقي موجود در يكي از پلاتفرم ها انجام مي گيرد.

6.همگام با پايين آمدن دو اپراتور ، به وسيله ي پلاتفرم هاي پنوماتيكي ، پويت گاو از دو طرف دام جدا مي گردد.

7. همزمان با مرحله ي ششم ، غلتك را در جهت جمع پوست هدايت مي كنيم.

8.پس از جداشدن پوست از لاشه، غلتك را در جهت عكس حالت فوق چرخانده تا پوست درون شوت هدايت گردد.

9.  دست هاي دام را از گيرنداز جدا كرده تا لاشه به مسير خود ادامه دهد.