پایه رولیک

به جهت استقرار روليك ها در رفت و برگشت در تسمه نقاله ها از پايه روليك استفاده مي گردد.طراحي اين قسمت از تسمه نقاله براساس قطر درام ، عرض  و تناژنقاله انجام مي پذيرد. در شركت پارس صنعت ، پايه روليك ها به سه  صورت ذيل قابل تقسيم مي باشند

  • پايه روليك رفت به عنوان تكيه گاه روليكهاي رفت و تسمه نقاله
  • پايه روليك برگشت به عنوان تكيه گاه روليكهاي برگشت و تسمه نقاله
  • پايه روليك خود تنظيم به عنوان تكيه گاه و تنظيم كننده روليك هاي رفت و برگشت