نقاله سینی دار و قلاب دار دل و جگر

در اين ايستگاه دل و جگر از لاشه خارج مي گردد، اين احشا در ظرفهاي مخصوص قرارگرفته و جگر گوسفند بر روي قلابهاي متحرك و شكمبه آن بر روي ظرفهاي دسترسي و چرخان قرار مي گيرد . در اين ايستگاه جگر گوسفند مورد بازبيني دامپزشكي قرار گرفته و در صورت سالم بودن به اتاق بسته بندي منتقل مي گردد. هريك از ظرفهاي مخصوص پس از تخليه شكمبه توسط كانال شستشو ،‌شسته مي شود.لازم به ذكر است همانند خط گاوي ، لاشه پس از وزن شدن و شستشو به بيرون از سالن كشتار انتقال مي يابد.