خطوط کشتارگاه های صنعتی دام به صورت کامل

كشتارگاههاي صنعتي براساس فضاي موجود به دو قسمت خطوط كشتار گاوي و گوسفندي تقسيم مي گردد.

خطوط کشتار گوسفندی

  خطوط کشتار گاوی