نقاله غلتکی

اين نقاله شامل يكسري غلتک های استوانه ای یا مخروطی می باشد . كليه غلتكها در داخل یک قالب فلزی در کنار یکدیگر استقرار مي يابند.در شرکت پارس صنعت این نوع نقاله ها  جهت سطوح شیب دار با شیب کم یا صفر درجه جهت تغذیه خطوط تولید و یا برقراری ارتباط بین نقاله های زنجیری پیشنهاد می گردد.

در شرکت پارس صنعت نقاله های غلتکی به سه گروه ذیل تقسیم بندی می گردد:

  • نقاله غلتكي محرك :

 این نقاله نمونه بسیار مناسبی برای انتقال کالا در سطوح افقی و شیبدار می باشد.

با استفاده از تسمه یا زنجیرهای انتقال نیرو ، هر غلتک مستقیما توسط واحد محرک درگیر می شود.

  • نقاله غلتكي غيرمستقيم :

این نوع نقاله ها در پیچها و گردش های افقی به کار می رود و بر اساس نوع کاربری از

غلتک های معمولی و مخروطی استفاده می گردد.

  • نقاله غلتكي ثقلي :

حرکت بار بر روی این نقاله ها به واسطه وجود شیب ملایم و توسط نیروی ثقل صورت می گیرد.