بالابرهای بشقابی

 

باكت الواتور دستگاهی است شامل یکسری باکت های سوار بر زنجیر یا تسمه که به منظور بالابردن عمودی يا افقي  مواد فله به صورت، پودری، دانه بندی شده و...در صنایع مختلف  مورد استفاده قرار می گیرد.

 باکت الواتور ها با کمک زنجیر یا تسمه های متحرک بر روی چرخ ، مواد را در گلوگاه هاي مورد نظر تخلیه می نماید.

باكت الواتورها براساس نوع عملكرد و تعداد محل ريزش به دو دسته عمودي يا Z شكل تقسيم مي گردد.

نحوه ي تخليه عملكرد سيستم هريك از باكت الواتورها براساس نوع مواد جابجايي شونده به دوسيستم ذيل تقسيم بندي مي گردد:

1- باکت الواتور پیوسته

2- باکت الواتور گریز از مرکز