شگل زنی

در ايستگاه شگل رني دستهاي لاشه را بر روي چنگك هاي خط قرار داده و توسط اپراتور پوست پشت گردن لاشه باز مي شود ، پس ازعمليات شگل زني دست هاي دام همانند پاها از لاشه جدا شده و به درون شوت مربوطه پرتاب مي شود.