شکمبه در آر

در اين قسمت ،‌شكمبه از لاشه خارج شده و داخل كانواير زميني شكمبه هدايت مي گردد.اين كانوايرشكمبه را به داخل شوتهاي مربوطه جهت هدايت به زيرزمين منتقل مي نمايد.مراحل آن به شرح ذيل است :

1. در مقابل شوت انتقال شكمبه ، لاشه متوقف مي گردد.

2.با كارد شكم لاشه را باز كرده و محتويات آن را بر روي شوت انتقال منتقل مي كنيم.

3.محتويات از طريق شوت انتقال شكمبه ، به كانواير زميني شكمبه منتقل مي شود.

4.در كنار كانواير زميني ،‌شكمبه توسط دامپزشك مورد بازرسي قرار مي گيرد.

5.شكمبه سالم توسط شوت به طبقه زيرزمين منتقل مي شود.