ذبح دام (گوسفندی)

اصولا ذبح دام گوسفندي در كشتارگاه توسط گيرانداز متحرك و شوك الكتريكي تكميل مي گردد.مراحل ذبح دام گوسفندي بدين صورت است كه هدايت كننده دام ( گيرانداز ) دام را از طويله به سمت گيرانداز هدايت كرده و دام توسط آن به جلو هدايت مي شود . از بالا و در قسمت وسط گيرانداز به دام شوك وارد مي شود و پس از شوك دام بي حس بر روي ميز ذبح قرار گرفته و توسط اپراتور عمليات ذبح صورت مي پذيرد.