ذبح دام (گاوی)

دام را براي ذبح كردن بايستي به درون تله هدايت كرد . به وسيله يك شوك رانشي به دام و به اصطلاح تحريك ناحيه پشت ، دام به درون تله هدايت مي گردد. 

  مراحل ذبح دام به شرح ذيل مي باشد :

1. دام را ازطويله به داخل تله هدايت كرده و به وسيله ي تابلو ي دسترسي كه كنار دست اپراتور قرار دارد ، درب پشت تله دوار را مي بنديم .

2.درب عقب به صورت كشويي حركت كرده و به سمت جلو حركت مي كند.

3.به محض قرار گيري چانه دام ،‌در چانه گيري ، دكمه گردن گير را فشار داده و بلافاصله دگمه چانه گير را فشار مي دهيم تا همزمان گردن و چانه دام بدون حركت  باقي بماند.

4 .درب كناري تله به اندازه هر دام قابل تغيير مي باشد.بنابراين به ميزان هر دام تنظيم مي گردد.

5. در اين مرحاه تله بايستي دوران داشته باشد پس به وسيله دكمه مربوطه به ميزان 90 درجه دوران مي كند.

6. پس از ذبح دام دام را بايستي را برروي حوضچه خونگيري ، تخليه نمائيد.

7.   به وسيله ي دكمه مربوطه ، تله را به ميزان 120 درجه در جهت عكس دوران مي كنيم.و همزمان درب كناري را باز نموده تا دام تخليه گردد.