دو شقه کنی

در اين ايستگاه لاشه توسط لاشه باز كن و اره دو شقه كني به دو قسمت تقسيم شده و پس از تقسيم ،‌توسط سيستم توزين وزن مي شوند و سپس توسط كابين شستشو لاشه شسته شده و به بيرون از سالن كشتار منتقل مي گردد.

مراحل استفاده از اره شقه كن به شرح ذيل مي باشد:

1.  لاشه در مقابل پلاتفرم دو شقه كني متوقف مي گردد.

2. لاشه بازكن ، پاهاي لاشه را از هم باز كرده و عمليات دوشقه كني به راحتي انجام مي پذيرد

3.اپراتور به سمت بالا حركت كرده و تيغه اره را بين دو پاي لاشه قرار مي دهد.

4. اپراتور با روشن كردن اره و با پايين آمدن پلاتفرم ،‌لاشه را به دو نيم تقسيم مي نمايد.

5. لاشه باز كن را از پاهاي لاشه جدا كرده و لاشه را به خط كشتار منتقل مي نمايد.