دریچه های تخلیه

دریچه های تخلیه متناسب با نوع متریال انتقالی  به صورت منفرد یا چندگانه در کانوایر ها، بالاخص زنجیری و فلایت  مورد استفاده قرار می گیرند .که  این دریچه ها درPSC متناسب با عملکرد و نوع کانوایر و مواد حمل شونده به سه دسته ذیل  طبقه بندی می گردد:
دریچه های تخلیه دستی  
دریچه های  تخلیه الکتریکی
دریچه های تخلیه پنوماتیکی