تعویض قلاب

اين بخش از خط به صورت دستي عمل كرده و لاشه از هر دو پا به قلاب آويزان مي گردد.در اين ايستگاه لاشه به خط كشتار منتقل مي گردد.

مراحل تعويض قلاب به ترتيب به شرح ذيل مي باشد :

1. قلاب خونگيري را به وسيلهي قلاب جرثقيل بالا كشيده تا از خط خونگيري جدا گردد.

2. پاي دام به وسيله قيچي قطع كند و به روش قطع دست از آشيل پا جدا گرديده و به درون شوت پرتاب مي گردد.

3. قلاب خط كشتار را در پاي لاشه قرار داده و آن را بروي خط قرار مي دهد.

4.پاي ديگر دام قطع گرديده و به درون شوت پرتاب مي گردد.

5.قلاب خونگيري را از جرثقيل جدا كرده و زنجير آن را از پاي دام باز مي كنيم.

6. دام را چرخانده تا شكم آن به سمت سالن و پشت آن به سمت كارگر باشد .

7. قلاب ديگر را به پاي دام زده و آن را به خط كشتار منتقل مي كنيم.