ترولی

در شركت پارس صنعت ترولي ها دقيق و بدون زنگ خوردگي با بلبرينگ هاي معتبر طراحي و ساخته مي شود.

 اين ترولي ها ازيك قسمت به خط و از قسمت ديگر به زنجير متصل مي شوند و در مواردي كه قطعات جابجا شوند. داراي وزن بالايي مي باشد كه از دو غلتك استفاده مي گردد.