بریدن سر و پای دام

پس از عمليات خونگيري ، نوبت به بريدن سر و پاي لاشه مي رسد.در اين بخش با توقف لاشه برروي شوت دست و پا ، سر آن توسط اپراتور جدا شده و به درون شوت پرتاب مي گردد.پاهاي دام توسط قيچي دسترسي جدا شده و آن نيز به درون شوت پرتاب مي شود. پس از جداكردن سر و پاي لاشه، آن را از خط خونگيري به خط باز كردن پوست منتقل مي نمايد.