باکت الواتور پیوسته

این نوع باکت الواتورها در جابه جایی مواد ترد و شکننده مورد استفاده قرار می گیرد.باکت الواتور ها دارای عملکرد سیستم تخلیه   پیوسته می باشند. به کمک باکتهایی که در فاصله های معین به طور پیوسته قرارگرفته اند متریال را با سرعت کمی جابه جا می نماید. این باکت ها باعث می شوند که نیروی ثقل سبب تخلیه بارآن دستگاه، به صورت وارونه در باکت های  مقابل  و هدایت مواد به داخل گلوگاههای مستقردر پایین الواتور  گردد.