الواتور گریز از مرکز

 

الواتور های گریز از مرکز، معمولابه منظور انتقال مواد های نرم مانند دانه های پودری ، خوراک دام ، شن ، مواد معدنی ، شکر و مصالح ریز دانه و شیمیایی و... مورد استفاده قرار می گیرد.  مواد از طریق نیروی خارج از مرکز از داخل باکت ها با سرعت بالایی  تخلیه می گردد.