الواتور زد شکل

وجه تمايز اين نقاله به دليل كارايي آن در دو صفحه افقي و قائم مي باشد. به عبارت ديگر اين نوع الواتورها را الواتورهاي سطلي گردان مي نامند

اين ماشين قادر به حمل مواد خشك،دانه بندي شده موادي به راحتي جريان پيدا مي كنند ويا موادي كه به راحتي جريان پيدا نمي كنند مي باشد.

پروسه تخليه اين نقاله با چرخش كامل سطل ها همراه است.از ويژگي هاي ديگر اين نقاله مي توان به داشتن چندين دريچه خروج مواد اشاره نمود.

اين باكت الواتورها دارای اجزای ذیل می باشند :

1-زنجير4 طرفه

2-زنجير سفت كن

3-ريل مسير حركت زنجير

4-پوشش

5-اسپراكت

6-ياتاقان ها وشفت ها

7-  دريچه و شوت تخليه

8-موتور