اسکید

در كارخانجات ماشين سازي براي حمل بدنه و يا قسمتي از تجهيزات ماشين بالاخص در خط مونتا‍ژ جهت ايستايي تجهيزات از اسكيد استفاده مي گردد. طراحي كليه اسكيدها براساس نوع و ميزان وزن تجهيزاتي كه حمل مي شوند ،‌انجام مي پذيرد.