استخدام

 

 PSC باهمکاری پرسنلی توانا و مستعد در تحقق اهداف فردی و حرفه ای توانسته ایم سازمانی فعال و پویا در عرصه صنعت کشور باشیم .کارکنان ما این فرصت را خواهند داشت تا در گروهی صمیمانه مشغول به کار شوند .
اگر شما خواهان شغلی بهتر با افق فکری وسیعتردر سازمانی نوآور و مبتکر هستید از این فرصت طلایی بهره ببرید.

با در نظر گرفتن جدول زیر می توانید واحد های نیاز مند پرسنل را مشاهده نموده و برای واحد مذکور فرم استخدامی را تکمیل نمائید.

زمان درج آگهی

مکان

تعداد مورد نیاز

واحد

 

 

 

اداری

 

 

 

خدمات امور مشتریان

 

 

 

فنی مهندسی

 

 

 

مالی / حسابداری

 

 

 

منابع انسانی

 

 

 

فناوری  اطلاعات

 

 

 

مدیریت

 

 

5

تولید

 

 

 

تامین و تجهیز

 

 

 

انبارداری

 

 

 

تحقیق و توسعه

 

 

 

فروش و بازار یابی